Zakończone konferencje

Zasady uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH DOFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach uczestnictwa w szkoleniach dofinansowanych z EFS jest mowa o:

 1. Programie – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 2. Poddziałaniu – należy przez to rozumieć Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie.
 3. Projekcie  - należy przez to rozumieć projekt pt. Akademia zarządzania produkcją i logistyką.
 4. Instytucji Wdrażającej – należy przez to rozumieć Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
 5. Cyklu szkoleń/ szkoleniach – należy przez to rozumieć kurs obejmujący 9 modułów szkoleniowych (w wymiarze 21 dni szkoleniowych), 4 egzaminy cząstkowe oraz egzamin certyfikacyjny.
 6. Organizatorze szkoleń – należy przez to rozumieć Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego.
 7. Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo delegujące pracowników na cykl szkoleń/ osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
 8. Uczestniku – należy przez to rozumieć uczestnika cyklu szkoleń.

 9. § 2 Podstawa realizacji projektu

  Projekt „Akademia zarządzania produkcją i logistyką” realizowany jest w oparciu o:

  1. Ogólne wytyczne i przepisy prawa związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  2. Umowę nr UDA-PO.KL.02.01.01-00-265/08 podpisaną z Instytucją Wdrażającą.


  § 3 Czas trwania projektu i obszar realizacji

  1. Projekt realizowany jest w okresie od 02.01.2009 do 31.12.2010.
  2. Obszar realizacji projektu obejmuje teren województw: pomorskiego, mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

  3. § 4 Uczestnicy projektu

   1. Uczestnikami cyklu szkoleń mogą być przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) mający siedzibę w Polsce oraz ich pracownicy (według krajowego prawa pracy: osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników, właściciele-kierownicy oraz partnerzy (wspólnicy) prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący niego korzyści finansowe) z dużych, średnich i małych przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki (z wyłączeniem sektora górnictwa węglowego).
   2. W szkoleniach nie mogą uczestniczyć pracownicy przedsiębiorstw, które pozostają pod zarządem komisarycznym, bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego.


   § 5 Zgłoszenie szkoleniowe i rekrutacja  

   1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny pobrać ze strony (formularz_zgloszeniowy) zgłoszenie oraz przesłać je FAX-em pod nr (22) 314 14 10. Zgłoszenie powinno zawierać pieczątkę firmy oraz podpis osoby upoważnionej.
   2. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem uczestnika na szkolenia
   3. Po otrzymaniu wypełnionego formularza organizator skontaktuje się z Państwem i przekaże informację czy Pan/Pani został/a zakwalifikowany/a do uczestnictwa w szkoleniach.
   4. Wraz z informacją o kwalifikacji na szkolenie Przedsiębiorca otrzyma e-mailem indywidualny login i hasło, który umożliwi mu dostęp do strony zawierającej wymaganą dokumentację (umowę szkoleniową wraz z załącznikami) którą należy pobrać ze strony lub wypełnić on–line, wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione oraz odesłać na adres Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia w cyklu.
   5. Brak kompletu dokumentów w wymaganym terminie będzie skutkował skreśleniem z listy uczestników cyklu szkoleń.


   § 6 Wysokość dofinansowania i wkład własny przedsiębiorcy

   1. Wysokość pomocy finansowej udzielonej na szkolenia ogólne dofinansowane w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego zależy od wielkości przedsiębiorstwa.
   2. Poziom dofinansowania wydatków związanych ze szkoleniem, kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną na jednego uczestnika szkolenia prezentuje poniższa tabela:
   3. [tabelka]  

    Szczegółowe informacje o sposobie ustalania wielkości przedsiębiorstwa można znaleźć na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/72

   4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach dofinansowanych z EFS jest wniesienie wkładu własnego na pokrycie części wydatków związanych ze szkoleniem w wysokości stanowiącej 20%, 30% lub 40% (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa) wydatków objętych regułami pomocy publicznej.
   5. Przedsiębiorca zobowiązuje się wpłacić wkład własny, łącznie za cały cykl szkoleń, po podpisaniu umowy szkoleniowej. Wkład własny należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez organizatora szkoleń w umowie szkoleniowej w terminie minimum 14 dni przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia w cyklu.
   6. Brak wpłaty wkładu własnego na wskazany rachunek bankowy może skutkować odstąpieniem przez organizatora od realizacji umowy szkoleniowej.
   7. Koszt udziału w Akademii zarządzania produkcją i logistyką Wysokość wkładu własnego – koszt udziału jednego uczestnika w Akademii zarządzania produkcją i logistyką przedstawia poniższa tabela:

    [tabela]

    Koszt udziału w Akademii zarządzania produkcją i logistyką obejmuje:

    • 9 szkoleń odbywających się w dni robocze (21 dni szkoleniowych/168 godzin) egzaminy umożliwiające zdobycie międzynarodowego certyfikatu Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (ELA) - 4 egzaminy cząstkowe oraz  końcowe spotkanie certyfikacyjne materiały szkoleniowe, obiady i przerwy kawowe każdego dnia szkolenia dostęp do zasobów wiedzy znajdujących się na portalu dedykowanemu projektowi.

    § 7 Zasady organizacji szkoleń i zmiany w realizacji szkoleń

    1. Szkolenia w ramach cyklu będą realizowane w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.30 (8 godzin lekcyjnych).
    2. Szkolenia odbywają się w 2 lub 3 dniowych sesjach w terminach i miejscach wskazanych w harmonogramie szkoleń dostępnym na stronie internetowej projektu.Zobacz harmonogram >>>
    3. Szkolenia odbywać się będą zgodnie z zaakceptowanym programem szkoleń dostępnym na stronie internetowej projektu.
    4. Zobacz program >>>
    5. Osoby deklarujące chęć udziału w projekcie zobowiązują się do uczestnictwa we wszystkich szkoleniach w cyklu (nie ma możliwości uczestniczenia tylko w pojedynczych szkoleniach oraz zmiany terminów szkoleń przez uczestnika) egzaminach cząstkowych i w Końcowym Postępowaniu Kwalifikacyjnym.
    6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia po podpisaniu umowy szkoleniowej (w terminie późniejszym niż 10 dni przed planowanym szkoleniem) Przedsiębiorca jest zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów uczestnictwa w szkoleniu, w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia. Pełne koszty każdego szkolenia w cyklu oraz wysokość dopłaty w razie nieobecności na szkoleniu przedstawia tabela. Zobacz tabelę >>>
    7. Organizator może zmienić daty realizacji szkoleń, odwołać je lub odmówić ich przeprowadzenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby chętnych lub trudnościami organizacyjnymi. O fakcie tym, o przyczynach odwołania szkolenia oraz o kolejnej planowanej dacie realizacji odwołanego szkolenia poinformuje Przedsiębiorcę w najkrótszym możliwym terminie.
    8. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora bez zaproponowania kolejnego terminu realizacji tego szkolenia wkład własny wniesiony przez Przedsiębiorcę zostanie zwrócony na rachunek przez niego wskazany.

    § 8 Postanowienia końcowe

    1. Niniejsze Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego są dokumentem obowiązującym w ramach projektu.
    2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian związanych z organizacją szkoleń do niniejszych Ogólnych warunków uczestnictwa w szkoleniach, o czym poinformuje Przedsiębiorcę drogą e-mailową bądź pisemnie.
    3. Na niżej wymienionych stronach internetowych znajdą Państwo dodatkowe informacje na temat:
    4. a.Zasad dofinansowania projektów szkoleniowych z Europejskiego Funduszu Społecznego: http://www.parp.gov.pl, Portal Funduszy Strukturalnych: http://www.efs.gov.pl(Przeglądarka powinna wygenerować animację flash - nie ten tekst).
Pobierz program
Podaj swoje dane i pobierz pełen pakiet informacji
Imię
Nazwisko
Email
Woj.
Telefon